Računovodske storitve

racunovodskeRačunovodska funkcija obsega spremljanje, proučevanje in prikazovanje stanja in sprememb poslovanja v organizaciji in njenem okolju. Sestavine računovodske funkcije so: knjigovodstvo, računovodsko načrtovanje, računovodsko nadziranje in računovodsko analiziranje, ki skupno zagotavljajo spremljanje, proučevanje in prikazovanje sredstev, virov sredstev, stroškov, odhodkov in prihodkov ter finančnega izida zaradi oblikovanja in posredovanja računovodskih informacij

Računovodske storitve zajemajo ažurno obdelovanje podatkov in posredovanje aktualnih informacij v rokih, ki omogočajo pravočasne finančne in poslovne odločitve.

Vodenje poslovnih knjig

Vodenje temeljnih poslovnih knjig je obvezno, vodenje pomožnih knjig pa samo, če se verodostojni podatki, ki se ponavadi dobivajo na podlagi pomožnih knjig, ne zagotavljajo drugače.


Vodenje glavne knjige

 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo,
 • svetovanje pri izstavljanju izdanih računov,
 • kontrola izdanih in prejetih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • prenos dogodkov iz pomožnih knjig v glavno knjigo,
 • vodenje po stroškovnih mestih in projektih,
 • pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo.


Vodenje pomožnih knjig:

 • pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo,
 • evidentiranje dogodkov v pomožne knjige:
 • register osnovnih sredstev
 • blagajna
 • stroški dela

Plače in drugi prejemki

 • prijava in odjava zaposlenih,
 • svetovanje in pomoč pri pripravi pogodb o zaposlitvi,
 • svetovanje in pomoč pri pripravi raznih drugih pogodb (poslovodenje, avtorski honorar, podjemna pogodba,..),
 • obračun plač in vseh potrebnih dajatev,
 • obračun regresa, 13. plače, nagrade,…
 • vodenje kreditov, izvršb,
 • obračun drugih prejemkov skladno s pogodbami(avtorski honorarji, podjemne pogodbe,poslovodenje)
 • evidenca letnega dopusta,
 • obračun prispevkov za zavezanca,
 • izdelava zahtevkov za refundacije plač in prispevkov,
 • priprava in izdelava poročil za zunanje uporabnike (ZPIZ, DURS, AJPES,….),
 • druge storitve po potrebi/želji naročnika.

Računovodski izkazi

 • bilanca stanja,
 • izkaz poslovnega izida,
 • izkaz bilančnega dobička/bilančne izgube,
 • podatki o terjatvah in obveznosti do tujine,
 • dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida-do tujine,
 • pojasnila k izkazom,
 • izkaz denarnega toka.

Register osnovnih sredstev

 • vnos opredmetenih in neopredmetenih sredstev v register,
 • obračun amortizacije,
 • vodenje registra,
 • vodenje po lokacijah, sobah, stroškovnih mestih,
 • izpisi inventurnih list.

Davek na dodano vrednost

 • prijava/odjava zavezanca v register DDV,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • izdelava rekapitulacijskega poročila,
 • izdelava poročila o dobavah po 76.a členu ZDDV-1,
 • vodenje DDV knjig skladno z zakonodajo,
 • sodelovanje z davčno upravo,
 • obračun DDV pri odtujitvi osnovnih sredstev.

Davčni obračuni

 • izdelava Davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
 • izdelava Obračuna davka od dohodka pravnih oseb,
 • vodenje podatkov (v zvezi s pokrivanjem izgub,v zvezi z olajšavo za investiranje,ipd.),
 • obračun davčnih odtegljajev od plačil rezidentom in nerezidentom,
 • vlaganje zahtevkov za zmanjšanje oziroma oprostitev davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO obrazci),
 • vlaganje zahtevkov za vračilo davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO obrazci).

Poročanja

 • AJPES-u
 • DURS-u
 • ZPIZ-u
 • Banki Slovenije,
 • Statističnemu uradu RS,
 • druga poročanja državnim inštitucijam.

Ostale storitve

 • obračuni obresti,
 • amortizacijski načrti,
 • izpisi odprtih postavk,
 • izpisi opominov,
 • urejanje dokumentacije,
 • usklajevanje odprtih terjatev in obveznosti,
 • pomoč in svetovanje pri sestavi posojilnih pogodbah,
 • priprava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo,
 • pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, samostojnih podjetnikov
 • druga opravila po potrebi naročnika.