Obdavčitev regresa za leto 2019

Novela Zakona o dohodnini predvideva, da se v davčno osnovo za odmero dohodnine ne všteva regres za letni dopust do višine 100 % povprečne mesečne plače, določa pa se tudi postopek vračila že izračunane in odmerjene akontacije dohodnine v letu 2019 v primerih, ko so delodajalci regrese že izplačali. Skladno s sprejeto novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se tudi prispevki za socialno varnost ne bodo plačali za regres do višine 100 % povprečne plače za predpretekli mesec (do sedaj 70%). Poenostavljeno, bruto znesek regresa za letni dopust bo enak neto znesku.

Sprejete spremembe za leto 2019 veljajo za vsa izplačila regresa za letni dopust (tudi primerljiv dohodek iz tujine). Zaposleni, ki so pred uveljavitvijo novel regres že prejeli, so upravičeni do vračila preveč plačane dohodnine in prispevkov. Vračilo bo po uradni dolžnosti izvedla Finančna uprava RS, in sicer bosta akontacija dohodnine in prispevki zaposlenega vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa delodajalcu. Vračilo bo izvedeno najpozneje v tridesetih dneh od vročitve odločbe in ob pogoju, da prejemnik vračila nima neporavnanih davčnih obveznosti.

V primeru, da delodajalec regres za letni dopust izplača v dveh ali več delih, mora ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotoviti celotno višino regresa za letni dopust, ki se všteva v delavčevo davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in takrat izvršiti izračun akontacije dohodnine (po povprečni stopnji) ter poračun morebiti že plačane akontacije dohodnine od posameznih delov regresa za letni dopust.

Regres za letni dopust morajo delodajalci izplačati najmanj v višini minimalne plače, ki v letošnjem letu znaša 886,63 EUR bruto, in sicer najkasneje do 1. julija.

Zaradi zakonskih sprememb pri obdavčitvi regresa in posledično potrebnih prilagoditev programskih podpor na FURS bo vlaganje REK obrazcev za izplačilo regresa z datumom izplačila v letu 2019 v obdobju od 4. 5. 2019 do predvidoma 10. 5. 2019 v celoti onemogočeno. Vlaganje originalov REK obrazcev za izplačilo regresa z datumom izplačila po uveljavitvi novel ZDoh-2 in ZPIZ-2 bo zopet omogočeno od 10. 5. 2019 naprej.

Aktualno

Več naAktualno