ZPreZP-1:plačilni roki, obvezni pobot, izvršnica

Uradni list 57/2012

Z uveljavitvijo novega ZPreZP-1 so spremenjena nekatera pravila:

DOLOČITEV PLAČILNEGA ROKA

Najdaljši plačilni rok med gospodarskimi subjekti, ki je dogovorjen ustno, je 60 dni. V kolikor je plačilni rok dogovorjen pisno, ni več omejitve. Če rok plačila obveznosti dolžnika ni dogovorjen, mora dolžnik svojo denarno obveznost izpolniti v 30 dneh od dneva, ko je prejel račun.

OBVEZNI VEČSTRANSKI POBOT

V obvezni pobot se prijavijo obveznosti, s plačilom katere je dolžnik v zamudi, v prvi krog, ki sledi mesecu nastanka zamude.

Dolžnik ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti denarne obveznosti:

  • katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic,
  • ki ni višja od 250 EUR,
  • ki je do poveznaih oseb,
  • ki jo je upnik prenesel na osebo, ki odkup terjatev opravlja v okviru opravljanja svoje dejavnosti,
  • ki bo prenehala v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude:

*v skladu s pisnim dogovorom ali

*z vnaprej dogovorjeno verižno kompenzacijo in jo je več kot polovica udeležencev najkasneje dan pred dnevom pobota pisno potrdila

  • ( v kolikor te obveznosti ne bi prenehale na dogovorjeni način, jih je potrebno prijaviti v prvi naslednji krog obveznega pobota)
  • v zvezi s katero poteka:

*spor pri pristojnem sodišču ali

*izvršilni postopek. 

V obvezni večstranski pobot je prepovedano prijaviti davčno obveznost ali obveznosti, ki ne obstaja ali je bila že poravnana.

V novem ZPreZP-1 ni več člena, ki bi dal DURSu prednost v poplačilu, kot je to veljalo doslej. Po novem AJPES pošlje DURSu podatke o obveznostih, ki niso bile pobotane. 

IZVRŠNICA

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu z ZPreZP-1, s katero se dolžnik zaveže plačati določeni denarni znesek. Izdata jo lahko le gospodarski subjekt ali javni organ. Upnik lahko zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev.

Imetnik izvršnice bo tako lahko ob zapadlosti plačila papir prinesel v dolžnikovo banko, kjer bo poplačan. Ostaja pa dejstvo, da v kolikor dolžnik nima sredstev na banki, vam tudi izvršnica ne koristi.

Na spletni strani MF je objavljen predlog obrazca izvršnice.