Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

Vlada Republike Slovenije je na 10. redni seji, ki je potekala 20. novembra 2014, določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

1. S predlogom zakona se povečuje preglednost poslovanja z gotovino in s tem zmanjšujejo možnosti neplačevanja davkov. Z zasledovanjem tega cilja se pri gotovinskem poslovanju ureja izdaja računov ne glede na obliko na način, ki bo omogočal transparentnost podatkov o izdanih računih in o vseh naknadnih spremembah teh računov. Transparentnost in sledljivost podatkov je že zagotovljena v primerih, ko zavezanci izdajajo račune z uporabo računalniških programov in elektronskih naprav v skladu z 38. členom Zakona o davčnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), s predlogom zakona pa bo ta cilj dosežen tudi v primerih, ko zavezanci izdajo račune brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave. V teh primerih bo davčni zavezanec lahko izdal račun za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev z uporabo vezane knjige računov. Vezana knjiga računov se lahko uporablja, če jo davčni organ potrdi. Davčni organ bo vodil evidenco izdanih in evidenco potrjenih vezanih knjig računov.

2. S predlogom se tudi za fizične osebe tako kot velja že za pravne in druge osebe, samostojne podjetnike posameznike, posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravne in druge državne organe in organe samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil, določi obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na prejemnikove transakcijske račune. Zagotavljanje preglednosti in sledljivosti denarnih transakcij je eden izmed ukrepov proti davčnim utajam. Siva ekonomija je povezana z neevidentiranim gotovinskim poslovanjem, ker davčnim zavezancem omogoča, da izkazujejo manjši obseg poslovanja od dejanskega. Poslovanje poslovnih subjektov in fizičnih oseb prek transakcijskih računov davčnemu organu zagotavlja učinkovitejše pobiranje davkov. To še zlasti velja za finančno preiskavo, finančni nadzor in davčno izvršbo. Tretji odstavek 36. člena daje ministru za finance pooblastilo za izdajo podzakonskega predpisa, s katerim podrobneje določi primere oziroma izjeme za katere ne velja obveznost nakazovanja na transakcijske račune. Predvideno je, da bodo v pravilniku določeni primeri tudi za fizične osebe, v katerih ne bo obveznosti nakazovanja na transakcijske račune.

3. Predlog zakona določa, da se odločbe, s katerimi je določeno obročno plačevanje davka, vročajo z navadno vročitvijo.

Po predlogu zakona bo davčni organ pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, vročal dokumente preko informacijskega sistema Finančne uprave RS (portal eDavki), drugim davčnim zavezancem – fizičnim osebam pa bo vročal dokumente preko portala eDavki le, če se bodo prijavili v sistem elektronskega vročanja.

4. Omejitve davčne izvršbe se usklajujejo z omejitvami, določenimi v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. Predlagana uskladitev zasleduje poenostavitev postopkov za banke ali hranilnice, ki opravljajo davčno in civilno izvršbo na dolžnikova denarna sredstva.

Z namenom zagotavljanja preživetja dolžnika denarna sredstva, za katera so določena izvzetja in omejitve, ne bodo več predmet davčne izvršbe, če jih davčni zavezanec v mesecu prejema ni dvignil s transakcijskega računa. Ta sredstva dolžnik potrebuje za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. Če jih prejemnik iz katerega koli razloga v mesecu prejema ni dvignil, ni primerno, da so v naslednjem mesecu predmet davčne izvršbe.

5. Združene države Amerike so uzakonile določbe, ki so splošno znane kot Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act) in za finančne institucije uvajajo poročanje v zvezi z nekaterimi računi. Vlada Republike Slovenije podpira glavni cilj FATCA, ki je izboljšanje spoštovanja davčnih predpisov, zato je Republika Slovenija z Združenimi državami Amerike dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: sporazum), v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Finančne uprave RS, v zvezi z izvajanjem FATCA. Sporazum dopolnjuje že obstoječo ureditev o sodelovanju med Republiko Slovenijo in ZDA na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja dohodkov in izmenjave davčnih informacij.

Po zahtevah iz sporazuma bodo v Sloveniji finančne institucije dolžne poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije pa bodo nato sporočene ameriški davčni upravi - IRS (Internal Revenue Service).

Predlog zakona ureja izvajanje sporazuma, ki je začel veljati dne 1. julija 2014 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 8/14 (Uradni list Republike Slovenije, št. 49/14).

6. V zvezi z novim sistemom vrednotnic, urejenim v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno, se uvaja specifičen sistem plačevanja in določanja prispevkov za socialno varnost, ki je popolna novost. V predlogu zakona se za dohodke iz osebnega dopolnilnega dela (v nadaljnjem besedilu: ODD) uredi način izračuna akontacije dohodnine, in sicer z odločbo davčnega organa na podlagi napovedi davčnega zavezanca (izvajalca ODD).

Vir: MF

Aktualno

Več naAktualno