Davčne blagajne - davčno potrjevanje računov

Kdo je zavezanec za davčne blagajne?

Je tisti davčni zavezanec, ki izpolnjuje vse tri naštete pogoje hkrati:

-          mora izdati račun za dobavo blaga ali storitev,

-          mora voditi poslovne knjige in evidence (po davčnih in nedavčnih predpisih,

-          za dobavljeno blago ali storitev prejme plačilo v gotovini (bankovci in kovanci, plačilne ali kreditne kartice, čeki).


Možni načini davčnega potrjevanja računov?

Zavezanec mora izbrati med 3 možnimi načini potrjevanja računov:

-          z uporabo elektronske naprave in ustrezne programske opreme (pametni telefon, tablica, računalnik, blagajna, itd.) – za več informacij se obrnite na svojega informatika,

-          zavezanec, ki izdaja malo računov, lahko uporablja aplikacijo na eDavkih, ki se imenuje Mini blagajna (vse postavke na računih se za vsak posamezen račun vnašalo ročno),

-          v prehodnem obdobju do 31. 12. 2017 bo možno uporabljati tudi vezane knjige računov (VKR), račune bo potrebno elektronsko potrjevati na eDavkih

V Oppis Clientu bo davčno potrjevanje omogočeno, uporabnikom informacije pošljem naknadno.

Katere so obveznosti zavezanca pred začetkom potrjevanja računov?

  • Ne glede na način potrjevanja računov bo moral vsak zavezanec pred začetkom potrjevanja računov pridobiti namensko digitalno potrdilo.

Brezplačno digitalno potrdilo bo možno prevzeti od 15. novembra dalje na portalu eDavki. Zahtevek za pridobitev potrdila lahko kot pooblaščenec po dogovoru z vami oddamo na Lermaniju.

Po vložitvi zahtevka bo zavezanec oziroma njegov pooblaščenec na osebni del portala eDavki prejel referenčno številko in geslo za prevzem namenskega certifikata.

Prejeto referenčno številko in geslo bo zavezanec nato sam vnesel v poseben portal za prevzem namenskega digitalnega potrdila na spletni strani MJU (tega portala trenutno še ni).

Po vnosu omenjene referenčne številke in gesla na portal MJU bo lahko zavezanec ali njegov pooblaščenec na tem istem portalu prevzel namensko potrdilo v obliki ».p12« datoteke.

  • Zavezanec bo moral obvezno izdelati interni akt. Vzorci internih aktov se nahajajo na spletni strani FURS, po dogovoru vam ga bomo pripravili na Lermaniju. Interni akt bo moral vsebovati:

-          pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov,

-          popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak (identifikacijske podatke pridobimo GURS-a),

-          ter oznake elektronskih naprav in oznake fizičnih oseb, ki bodo izdajale račune (tudi za VKR)

  • Zavezanec bo moral objaviti obvestilo o obveznosti potrjevanja. V knjigarnah bo možno kupiti nalepko, ki bo morala biti na vidnem mestu v poslovnem prostoru ali na elektronski napravi.
  • Pred začetkom izdaje bo z namenskim digitalnim potrdilom (tudi za VKR) potrebno sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih. Poslovni prostor je vsak premičen ali nepremičen prostor v katerem zavezanec stalno, občasno ali začasno izdaja račune. Lahko je tudi del ali več delov zgradbe. Če delate le na terenu, kot poslovni prostor lahko določite tudi elektronsko napravo. Oznaka naprave je obvezen del številke računa.
  • Za primer izpada elektrike ali okvare elektronske naprave mora zavezanec kupiti VKR in jo potrditi na portalu eDavki.

 

Kateri podatki bodo morali biti po novem na računu?

Zavezanec mora izdati račun najpozneje, ko je prejeto plačilo z gotovino in opravljena dobava. Za račune bo z internim aktom potrebno določiti številčenje, ki vsebuje poslovni prostor in napravo. Oznako poslovnega prostora, v katerem zavezanec izdaja račune, določi zavezanec sam, pri čemer je ta lahko sestavljena iz številk in črk 0-9, a-z, A-Z,- mora biti enaka kot tista, ki je navedena na računih in mora biti enkratna na nivoju zavezanca. Številke računov si morajo neprekinjeno slediti po zaporednih številkah v poslovnem letu.

Primer številčenja: TRGOVINA1-NAPRAVA1-1500255

Na računu mora biti tudi oznaka fizične osebe, ki ga izda (Blagajnik1, Natakar2, Meta). Oznaka je povezana z davčno številko, ki se pošlje organu kot podatek o računu v postopku potrditve (sama davčna številka pa na računu ne bo izkazana).

Druge pomembne informacije

Za vsak račun za prejeto gotovinsko predplačilo je obvezen postopek potrjevanja, tudi preden je opravljena dobava blaga ali storitev.

Dobropis in bremepis k izdanemu računu predstavljata naknadno spremembo, zato jih je prav tako potrebno potrditi, organu se sporočijo spremenjeni podatki.

Če je račun naknadno plačan z gotovino, zavezanec pošlje organu podatke o računu v 10 delovnih dneh od dneva plačila računa. Zavezanec nato dobi potrdilo.

Če pride do prekinitve elektronske povezave, bo podatke o računih potrebno posredovati naknadno, v roku 2 delovnih dni. V primeru okvare elektronske naprave je potrebno račun izdati v VKR in podatke prav tako poslati v roku 2 dni.

Inšpekcijski nadzor bodo najprej izvajali na podlagi preverjanj s strani potrošnikov. Inšpektorji s FURS-a in TIRS-a bodo preverjali tudi pogoste izpade povezave. Potem bodo prejete podatke iz blagajn navzkrižno preverjal z obračuni (DDVO, DDPO itd.). S pomočjo podatka o davčni številki osebe, ki izda račun, bodo preverjal tudi zakonitost zaposlitve in obseg dela v primerjavi s podatki o prijavljenem obsegu zaposlitev in obračunanih davkih in prispevkih.

Pri potrjevanju računov za darilne bone velja kot pri DDV-ju. Če zavezanec izda bon za določeno vrednost, pri tem pa ni določeno za nakup katerega blaga ali storitve bo bon porabljen, se takšna transakcija obravnava kot menjava enega plačilnega sredstva za drugega. V takem primeru se račun za nakup »večnamenskega« bona ne šteje za račun za opravljeno dobavo, zato ni predmet davčnega potrjevanja. Šele, ko je dobava opravljena, mora zavezanec izdat račun in ga potrditi. Če pa je bon izdan za določeno blago ali storitev, je potrebno izdati račun za predplačilo, in s tem nastane obveznost za davčno potrjevanje.

Za prostovoljne prispevke po DDV zakonodaji ni potrebno izdati računa, torej tudi potrjevanje ni potrebno.

Društvu članarin ni potrebno davčno potrjevati, le če gre za plačilo dobave blaga oz. storitev iz 2. od. 42. čl. ZDDV-1.

Vzorci internih aktov, odgovori na pogosta vprašanja in aktualne informacije so dosegljive na spletni strani FURS.

Aktualno

Več naAktualno