Višje stopnje DDV od 1.7.2013

V Uradnem listu 46/2013 z dne 29. 5. 2013 je bil objavljen

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014

60.a člen

(stopnji davka na dodano vrednost)

(1) Ne glede na prvi odstavek 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) se, od vključno 1. julija 2013 dalje, davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove po ZDDV-1.

(2) Ne glede na drugi odstavek 41. člena ZDDV-1 se, od vključno 1. julija 2013 dalje, DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove po ZDDV-1.


Osnovno pravilo, ki ga morajo davčni zavezanci pri uporabi davčnih stopenj upoštevati, je, da se DDV obračuna po stopnji, ki velja v trenutku nastanka obdavčljivega dogodka, z nekaj izjemami.

Preberi več

Novosti pri gotovinskem poslovanju s 1.7.2013

Na podlagi Zakona o davčnem postopku je bil v Uradnem listu št. 35/2013 objavljen Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov, ki začne veljati  1. 7. 2013. Določa zahteve pri izdajanju računov pri gotovinskem poslovanju (prodaja za bankovce, kovance, plačilne in kreditne kartice, čeke in druge podobne načine). Če podjetnik, družba ali drug davčni zavezanec pri izdajanju računov uporablja računalniški program ali elektronsko napravo, mora zagotavljati hrambo izvornih podatkov o izdanih računov pri gotovinskem poslovanju in njihove poznejše spremembe. Podatki se lahko hranijo bodisi v elektronski napravi bodisi na drugem elektronskem nosilcu, vendar tako, da je kasneje mogoče njihovo vsebino izpisati in jih v roku 3 dni (utemeljeno podaljšanje še za 5 delovnih dni) na podlagi zahteve predložiti davčnemu organu (podatke morate skladno z Zakonom o davčnem postopku arhivirati 10 let). Podatki se zapišejo  v strukturirani računalniški datoteki v standardni obliki. Brisanje in naknadno popravljanje že knjiženih podatkov torej ni več možno.

CURS: Sprememba plačevanja dajatev s 24.6.2013

Dne 24. junija 2013 bo CURS ukinila večino vplačilnih podračunov, na katere zavezanci za plačilo dajatev poravnavajo svoje obveznosti. Ukinjene podračune bo nadomestil »Prehodni carinski podračun – proračun države« št. 01100-99910000333, ki bo namenjen plačevanju prihodkov, ki pripadajo državnemu proračunu. Za identifikacijo plačila bo ključna referenca prejemnika, v katero bo moral zavezanec pri plačevanju navesti podatke, ki so predvideni po modelu 19.

Preberi več

Sprememba v urejanju zavarovanja družinskih članov

Na podlagi sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja morajo od 1.6.2013 dalje zavezanci kot nosilci zdravstvenega zavarovanja sami urejati zavarovanje in vse spremembe v zvezi s tem za družinske člane (z obrazcem M-DČ). Do sedaj so to urejali delodajalci, Zavodi RS za zaposlovanje, Centri za socialno delo, Upravne enote in drugi v imenu zavezancev.

Preberi več

Novi zakon o delovnih razmerjih

Državni zbor RS je sprejel novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A). Glavna cilja reforme trga dela sta zmanjšanje segmentacije in povečanje prožnosti trga dela.
Zastavljene cilje zakon uresničuje predvsem na naslednje načine:
1. s poenostavitvijo postopkov in zmanjšanjem administrativnih ovir
Rešitve novega zakona v zvezi s formalnimi obveznostmi delodajalca v postopkih sklepanja in odpovedi pogodb o zaposlitvi bodo prispevale k zmanjševanju ovir delodajalcem za zaposlovanje za nedoločen čas ob hkratnem zagotavljanju ustreznega pravnega varstva delavca kot šibkejše stranke v delovnem razmerju.
2. s povečanjem fleksibilnosti
ZDR-1 poleg ukrepov, ki se nanašajo na sklepanje in odpoved pogodbe o zaposlitvi, predvideva tudi druge ukrepe, ki bodo pomembno vplivali tako na zunanjo fleksibilnost - fleksibilnost trga dela kot tudi na notranjo fleksibilnost - fleksibilnost pri delodajalcu. Tu velja omeniti predvsem novost ZDR-1, ki jo predstavlja možnost, da lahko tudi edini lastnik enoosebne družbe sklene pogodbo o zaposlitvi. Glede na to, da se po novem v tem primeru šteje, da gre za delovno razmerje, se bodo navedene osebe lahko vključile v sisteme socialnih zavarovanj kot zaposlene osebe.
3. z zmanjšanjem stroškov pri zaposlitvah za nedoločen čas
Najdaljši odpovedni rok pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti se s 120 skrajšuje na 60 dni. Za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnega razloga se odpovedni rok skrajšuje iz enega meseca na 15 dni.
Uvaja se zmanjšanje višine odpravnine v primeru odpovedi o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti. Zakon kot pogoj za pridobitev pravice do odpravnine ob upokojitvi na novo določa, da pravica delavcu pripada, če je delavec pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let.
4. z destimulacijo za uporabo pogodb za določen čas
S ciljem zmanjšanja dualizma oziroma segmentacije na trgu dela je kot nova rešitev predlagana določitev pravice do odpravnine tudi v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Na drugi strani pa odsotnost te obveznosti v primeru prehoda na pogodbo za nedoločen čas predstavlja spodbudo za sklepanje pogodb za nedoločen čas.
5. povečanjem pravne varnosti zaposlenih z namenom preprečevanja zlorab
Namen nove delovne zakonodaje je zagotoviti večjo varnost zaposlenih predvsem na področjih, na katerih je v preteklosti zaradi nezadostnega varstva prihajalo do zlorab ali se je nezadostno varstvo izkazalo kako drugače.
Zakon je bil v Uradnem listu RS objavljen dne 13.3.2013 in začne veljati 30 dni po objavi.
Več o spremembah si lahko preberete tukaj.

Začetek uporabe spremenjenega praga za vstop v sistem DDV - 1.4.2013

Ministrstvo za finance je objavilo obvestilo o začetku uporabe zvišanega praga opravljenega prometa blaga in storitev za obvezen vstop v sistem DDV, torej 50.000 € namesto dosedanjih 25.000 €. Nov prag se uporablja s 1.4.2013.

Kaj to pomeni v praksi?

- Novoustanovljena podjetja in drugi davčni zavezanci so se dolžni identificirati za namene DDV šele, ko postane verjetno, da bodo v 12 zaporednih mesecih dosegli obdavčljiv promet v višini 50.000 €.
- Tisti, ki so že v sistemu DDV kot obvezni davčni zavezanci, vendar dosegajo promet nižji od 50.000 €, lahko izstopijo takoj na podlagi odobrenega zahtevka. Zahtevek za izstop je potrebno oddati v elektronski obliki prek portala eDavki (obrazec DDV-DeDDV).
- Tisti, ki so že v sistemu DDV kot prostovoljni davčni zavezanci, vendar dosegajo promet nižji od 50.000 €, lahko izstopijo iz sistema šele po preteku 60 mesecev od začetka registracije.

 

 

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Mesečni znesek pavšalnega prispevka od 01. aprila 2012 dalje znaša 32,14 EUR.

 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Mesečni znesek pavšalnega prispevka od 01.01.2013 dalje znaša 4,55 EUR.

 

Zavezanci navedena prispevka plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec.

ZNESEK MINIMALNE PLAČE

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2013 dalje, je 783,66 eurov.

Znesek je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2013.

Prag 50.000 EUR za obvezen vstop v DDV potrjen

Svet Evropske unije je dne 22. januarja 2013 sprejel izvedbeni Sklep, s katerim se Republiki Sloveniji dovoli oprostitev DDV  za davčne zavezance, katerih letni promet ne presega 50.000 EUR. Sklep je pričel učinkovati na dan uradne obvestitve (URL EU, 25.01.2013), uporablja pa se od 01.01.2013.

Prehodne določbe novele ZDDV-1G (URL 83/2012, z dne 06.11.2012) pa določajo, da se prag začne uporabljati prvi dan drugega koledarskega meseca, ki sledi mesecu objave v Uradnem listu Evropske unije. Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta mora minister, pristojen za finance, objaviti še v Uradnem listu Republike Slovenije, tako da pričakujemo, da bo se bo novi prag za obvezni vstop v sistem DDV pričel uporabljati s 01.03.2013.

 

Sprememba ZDDV - izdani računi

Spoštovani.
    
Kot smo vas v preteklih tednih in mesecih že obveščali, je s 1.1.2013 med drugim spremenjen tudi Zakon o davku na dodano vrednost  (ZDDV-1).
V zvezi s spremembami vas želimo še posebej opozoriti na spremenjen  82. člen - spremenjene zakonske določbe o izdajanju računov. Glede
klavzul se spremeni:   

  • kadar se davčna obveznost prevali na kupca (DDV torej obračuna in plača kupec, na primer: pri dobavi blaga v EU, pri storitvah svetovanja tujim davčnim zavezancem, pri opravljanju gradbenih storitev..), je potrebno na računu obvezno navesti »Obrnjena davčna obveznost«

Zato predlagamo, da poleg dosedanje navedbe, na podlagi katerega     člena ZDDV izstavljate fakturo, na izdani račun dodate še navedbo     "obrnjena davčna obveznost".    

Preberi več

Aktualno

Več naAktualno