Subvencije za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let

 

Sprememba pogojev za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let s 25.09.2012.

25.9.2012 je namreč Zavod RE za zaposlovanje objavil  spremembo javnega povabila delodajalcem za izvedbo projekta v okviru  programa »Prvi izziv«.

Od tega dne  dalje ni več potrebno, da je oseba pred predvideno  zaposlitvijo 3 mesece prijavljena v evidencah kot brezposelna oseba. 
Več informacij dobite na spletni strani ZRSZ.

Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem (142. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 31. 8. 2012 objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2012/2013. Rok za oddajo vlog je do vključno 29. 3. 2013 oziroma do porabe sredstev.

Več o tem na njihovi spletni strani www.sklad-kadri.si

Obdavčitev nepremičnin večje vrednosti

3. septembra 2012 se izteče rok za vrnitev izpolnjenih seznamov glede obdavčitve nepremičnin večje vrednosti

939 zavezancev mora izpolnjene sezname  s podatki o nepremičninah vrniti najpozneje do 3.9.2012

Lastniki nepremičnin večje vrednosti (teh je 939) so v začetku avgusta prejeli pozive za predložitev dokazov v postopku odmere davka na nepremično premoženje večje vrednosti. Ti morajo najpozneje do 3. 9. 2012 davčni upravi vrniti izpolnjene sezname s podatki o nepremičninah ter priložiti ustrezna dokazila, s katerimi bodo dokazali, da je posamezna nepremičnina namenjena poslovni rabi oziroma se oddaja v odplačni najem. Odločbe o odmeri davka bodo izdane predvidoma v drugi polovici septembra 2012.

Zakon za uravnoteženje javnih financ je na davčnem področju kot začasni ukrep uvedel novo dajatev, davek na nepremično premoženje večje vrednosti. Obdavčeni bodo lastniki nepremičnin, če njihova skupna vrednost znaša najmanj 1.000.000 evrov. Davek se odmerja na letni ravni do vključno leta 2014. Izjema je odmera davka za leto 2012, ki se uvaja sredi leta, zato je predvideno znižanje davčne obveznosti za 50 %.

Davčni zavezanci - pravne oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, in fizične osebe, ki oddajo nepremičnine v najem, bodo morali na prejetem seznamu označiti, če je bila njihova posamezna nepremičnina na presečni dan, to je 1. 6. 2012, namenjena opravljanju dejavnosti oziroma se je oddajala v odplačni najem. Za vsako tako označeno nepremičnino je treba v odgovoru davčni upravi priložiti ustrezno dokazilo o poslovni rabi nepremičnine oziroma oddajanju posamezne nepremičnine v odplačni najem. Tako bo davčna uprava s seznama poslanih obdavčljivih nepremičnin še dodatno izločila nepremičnine, namenjene dejavnosti oziroma dajanju v najem.

Več informacij v zvezi s pozivi je objavljenih v sporočilu za medije z dne 9. 8. 2012.

Služba za odnose z javnostmi, Davčna uprava Republike Slovenije

vir: www.durs.gov.si

Prenehanje opravljanja dejavnosti podjetnika

Uradni list 57/2012

Skladno s 13. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G) mora podjetnik prenehanje opravljanja dejavnosti prijaviti najmanj 3 dni prej ( pred tem je bilo 15 dni).

Podjetnik mora vsaj 3 mesece pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti.

ZPreZP-1:plačilni roki, obvezni pobot, izvršnica

Uradni list 57/2012

Z uveljavitvijo novega ZPreZP-1 so spremenjena nekatera pravila:

DOLOČITEV PLAČILNEGA ROKA

Najdaljši plačilni rok med gospodarskimi subjekti, ki je dogovorjen ustno, je 60 dni. V kolikor je plačilni rok dogovorjen pisno, ni več omejitve. Če rok plačila obveznosti dolžnika ni dogovorjen, mora dolžnik svojo denarno obveznost izpolniti v 30 dneh od dneva, ko je prejel račun.

OBVEZNI VEČSTRANSKI POBOT

V obvezni pobot se prijavijo obveznosti, s plačilom katere je dolžnik v zamudi, v prvi krog, ki sledi mesecu nastanka zamude.

Dolžnik ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti denarne obveznosti:

  • katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic,
  • ki ni višja od 250 EUR,
  • ki je do poveznaih oseb,
  • ki jo je upnik prenesel na osebo, ki odkup terjatev opravlja v okviru opravljanja svoje dejavnosti,
  • ki bo prenehala v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude:

*v skladu s pisnim dogovorom ali

*z vnaprej dogovorjeno verižno kompenzacijo in jo je več kot polovica udeležencev najkasneje dan pred dnevom pobota pisno potrdila

  • ( v kolikor te obveznosti ne bi prenehale na dogovorjeni način, jih je potrebno prijaviti v prvi naslednji krog obveznega pobota)
  • v zvezi s katero poteka:

*spor pri pristojnem sodišču ali

*izvršilni postopek. 

V obvezni večstranski pobot je prepovedano prijaviti davčno obveznost ali obveznosti, ki ne obstaja ali je bila že poravnana.

V novem ZPreZP-1 ni več člena, ki bi dal DURSu prednost v poplačilu, kot je to veljalo doslej. Po novem AJPES pošlje DURSu podatke o obveznostih, ki niso bile pobotane. 

IZVRŠNICA

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu z ZPreZP-1, s katero se dolžnik zaveže plačati določeni denarni znesek. Izdata jo lahko le gospodarski subjekt ali javni organ. Upnik lahko zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev.

Imetnik izvršnice bo tako lahko ob zapadlosti plačila papir prinesel v dolžnikovo banko, kjer bo poplačan. Ostaja pa dejstvo, da v kolikor dolžnik nima sredstev na banki, vam tudi izvršnica ne koristi.

Na spletni strani MF je objavljen predlog obrazca izvršnice.

 

 

 

 

Sprememba odmernega odstotka za izračun nadomestila plače

V Uradnem listu Republike Slovenije, številka 40, je bil 30. maja 2012 objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je pričel veljati 31.05.2012, in v 6. členu (nov tretji odstavek 31. člena ZZVZZ) spreminja odmerni odstotek za izračun nadomestila plače za prvih 90 koledarskih dni izplačila nadomestila plače, ki se izplačuje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

1. Sprememba odmernega odstotka za izračun nadomestila plače

Za prvih 90 koledarskih dni se pri izračunu nadomestila plače, ki se izplača v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, zniža odmerni odstotek za 10 odstotnih točk pri vseh razlogih začasne zadržanosti od dela, razen v primeru zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni in poškodbe pri delu, nege družinskega člana ter odsotnosti zaradi darovanja krvi.

2. Prvih 90 dni se šteje v koledarskih dneh

Prvih 90 dni, v katerih se zniža odmerni odstotek za izračun nadomestila plače za 10 odstotnih točk, se šteje v koledarskih dnevih. Po izteku 90 koledarskih dni (od vključno 91. koledarskega dne dalje) v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, se za izračun nadomestila plače uporabi odmerni odstotek iz drugega odstavka 31. člena ZZVZZ.

3. Tabela o razlogih za zadržanost od dela in odmernih odstotkih

Preberi več

Davčne novosti iz zakona za uravnoteženje javnih financ

V Uradnem listu Republike Slovenije, številka 40, je bil 30. maja 2012 objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ . Zakon je stopil v veljavo 31.05.2012.

Glede na to, da gre za zelo obsežen zakon, ki spreminja oziroma posega v 39 različnih zakonov in vsebuje 251 členov, vam v nadaljevanju predstavljamo le spremembe, ki se nanašajo na področje davkov.

Tako so davki oziroma davčni predpisi, ki se spreminjajo, omenjeni v naslednjih členih:

3., 49., 118. do 127., 133. do 140., 189. do 196., 198., 199., 237. do 241 in 244. člen.

Preberi več

Črtanje 66.a člena ZDDV-1


V Uradnem listu RS, št. 38/2012, dne 25.05.2012, je bil objavljen Zakon o spremembah ZDDV-1F, s katerim se v Zakonu o davku na dodano vrednost črta 66.a člen. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi, to je 26.05.2012.

Skladno s to spremembo si lahko davčni zavezanec odbije DDV skladno s 67. členom ZDDV-1 (to je po prejemu računa in opravljena dobava blaga/storitev), vendar ne prej kakor v obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem je ta zakon začel veljati (maj 2012).

Postopki o prekršku, ki so bili uvedeni skladno s 141. členom ZDDV-1 do uveljatvitve te spremembe, odločba o prekršku še ni bila izdana ali še ni pravnomočna, se ustavijo

Višja obdavčitev študentskega dela

S 01.06.2012 stopi v veljavo Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), zato se
dvigne koncesijska dajatev na 23%, dodatna koncesijska dajatev ostaja 2%.

Študentski servisi predlagajo, da naredite obračune za preteklo obdobje tako, da jih bodo lahko obračunali do
31.05.2012, zadnji dan, ko se koncesijska in dodatna koncesijska dajatev obračunata po 14% (12%+2%).

Preberi več

Sprememba davčne stopnje na podlagi novele ZDDPO-2H

Spoštovani,
več davčnih zavezancev sprašuje, ali se na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2H (Uradni list RS, št. 30/12) zaradi spremembe davčne stopnje lahko zniža letna akontacija davka od dohodkov pravnih oseb.
Pojasnjujemo naslednje.

Davčni zavezanci, ki so že oddali obračune davka od dohodkov pravnih oseb pred uveljavitvijo ZDDPO-2H, to je pred 27. 4. 2012, bodo akontacije davka plačevali na podlagi tedaj predloženega davčnega obračuna.

Preberi več

Aktualno

Več naAktualno